Tag Archives: معرفی میانبر های ویندوز

معرفی میانبر های ویندوز

ctrl+alt : این کلید ها به کمک ما میایند تا به راحتی میان برنامه های باز سویچ کرده و در استفاده از انها گیج نشیم alt+F4 :از این کلید های میانبر برای بستن آنی تمام برنامه های باز روی کامپیوتر استفاده میشود win+L :از این کلید میانبر برای قفل کردن کامپیوتر ولی خاموش نکردن ان […]